กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทพร มุขวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ตาปิน
ครู

นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพวรรณ บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุลาวรรณ วิ่งปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา บ่อทรัพย์
ครูผู้ช่วย