คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ภูมรินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศลกาญจนวัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรกาญจนโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภักษุสงค์
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ รักสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย โสมนัสสากรณ์
ตำแหน่ง : กรรการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ หงษาวดี
ตำแหน่ง : กรรการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรกมล ทรัพย์วัฒนไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายกำธร สงข์มา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.ต.ยงค์ชัย กิ้มเส้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรโชติ ปลูกฝัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์การชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา ใชชน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤติ จงไมตรีจิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ